بخشنامه درخصوص همكاري دستگاه هاي اجرايي در كليه مراحل پيگيري پرونده هاي تخلف و فساد با دستگاه هاي نظارتي مسئول و پيگيري حقوقي و قضايي پروند هاي مذكور در محاكم دادگستري در...
1395/05/16
بخشنامه درخصوص همكاري دستگاه هاي اجرايي در كليه مراحل پيگيري پرونده هاي
تخلف و فساد با دستگاه هاي نظارتي مسئول و پيگيري حقوقي و قضايي پروند هاي
مذكور در محاكم دادگستري در اجراي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
و آيين نامه پيشگيري و مقابله نظام مند و پايدار با مفاسد اقتصادي
بخشنامه به كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري ها
1- در اجراي مواد ) 31 ( و ) 31 ( قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 3131 و بند
6( ماده ) 2( و مواد ) 4( و ) 1( آيين نامه پيشگيري و مقابله نظام مند و پايدار با مفاسد اقتصادي در قوه (
29 كليه دستگاه هاي /3/ مجريه موضوع تصويب نامه شماره 332191 / ت 11129 ه مورخ 3132
اجرايي موظفند ضمن همكاري با دستگاه هاي نظارتي مسئول در كليه مراحل پيگيري پرونده هاي تخلف
و فساد درون دستگاه مربوط، اقدامات لازم را به منظور پيگيري حقوقي و قضايي پرونده هاي مذكور
در محاكم دادگستري به عمل آورده و نتيجه را از طريق سامانه رصد و نظارت )موضوع ماده 4( آيين
نامه ياد شده منعكس نمايند. در غير اين صورت مشمول مجازات هاي مقرر در قانون مي شوند . 2- مسئوليت اجرايي اين بخشنامه برعهده روساي دستگاه هاي اجرايي و نظارت بر حسن اجراي آن
مشتركا برعهده وزارت اطلاعات و دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي مي باشد . 3- دبيرخانه ستاد ياد شده موظف است با همكاري وزارت اطلاعات گزارش اقدامات موضوع اين
بخشنامه را هر شش ماه يكبار از دستگاه هاي اجرايي ذي ربط اخذ و به دفتر معاون اول رئيس جمهور
اراسل نمايد .