درباره ما

شرح وظايف مصوب

شرح وظایف مصوب دفتر حقوقی وزارت نیرو :

      1-   بررسی پیش‌نویس و یا تهیّه متن لوایح قانونی و تصویب نامه‌ها و اساس‌نامه و آئین‌نامه‌های مورد پیشنهاد و مورد نیاز وزارت و شرکت‌های تابعه و وابسته.

     2-      بررسی و اظهار نظر پیرامون لوایح قانونی و اساس‌نامه‌های واصله از ریاست جمهوری و یا وزارتخانه‌ها.

     3-      پاسخ به استعلام شرکت‌ها و واحدها در نحوه برداشت از قوانین و مقررات و یا نحوه اجرای آنها.

     4-      انجام امور ثبتی اراضی مورد نیاز وزارتخانه تا صدور اسناد مالکیت.

     5-      اقدام به تنظیم اسناد رسمی اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه در مواردی که ثبت معاملات در دفتر اسناد رسمی الزامی است.

     6-      اقامه دعوی وزارت و دفاع از دعاوی علیه وزارتخانه در دادگاه‌های داخلی و خارجی و پی‌گیری تا حصول نتیجه نهائی.

     7-      بررسی و پیشنهاد اصلاحی قراردادهای تهیه شده توسط واحدها در تطبیق با مقررات.

     8-      تهیه جواز تصرف اراضی مورد نیاز بخش‌های وزارت با توجه به قوانین و مقررات و اقدام به خرید اراضی تصرفی و مورد نیاز.

     9-      تهیه دستورالعمل‌های لازم در اجرای قوانین و مقررات و ایجاد وحدت رویه حقوقی و پاسخ به استعلامات واحدها و شرکت‌ها.

    10-   رسیدگی به موارد سوءاستفاده مالی و غیر مالی مامورین وزارتخانه و شرکت‌ها.

    11-   انجام سایر امور ارجاعی از طرف وزیر و معاونت‌ها و ارائه مشورت‌های لازم در زمینه‌های حقوقی به آنان.