ارتقاء سلامت اداري

قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
1394/08/23
10/5/ متن کامل قانون 2016
about:blank 1/1
قانون 49645 : قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
۱۳۹۰ از تاريخ انقضاي مهلت اجراي / ۸/ ماده واحده مهلت
اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب ۷
آزمايشي قانون مذكور تا سه سال و نيم تمديد مي شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سي ام تيرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي
۱۳۹۴ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. / ۸/ تصويب و در تاريخ ۲۳
علي لاريجاني