ارتقاء سلامت اداري

تصويب نامه در خصوص اقدام دستگاههاي اجرايي نسبت به تهيه برنامه عملياتي اصلاحات اداري
1393/10/14
تصويب نامه در خصوص اقدام دستگاههاي اجرايي نسبت به تهيه برنامه عملياتي اصلاحات اداري
۴۱۳۱ سازمان مديريت و برنامه ريزي / ۱/ ۰۱۱ مورخ ۰۳ / ۳۱/ ۴۱۳۱ به پيشنهاد شماره ۵۶۷۵ / ۴۱/ هيئت وزيران در جلسه ۴۱
كشور و در اجراي سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
۴ تمامي دستگاه هاي اجرايي نسبت به تهيه برنامه عملياتي اصلاحات اداري خود ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه -
در چارچوب برنامه هاي پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اقدام و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه
ريزي كشور اجرا نمايند.
۰ سهم هر يك از دستگاه هاي اجرايي در سقف درصدهاي پيش بيني شده در احكام برنامه هاي ياد شده براساس تفاهم نامه -
بين دستگاه مربوط و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي شود.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور
اهداف اصلي برنامه جامع اصلاحات اداري
* تبديل دولت به دولتي:
كارآ و اثربخش -
متعهد به آرمان ها و متكي به اعتماد مردم -
راهبردهاي اصلي برنامه جامع اصلاحات اداري
چابك سازي دولت -
تمركز بر توسعه كيفي واحدهاي ستادي -
اداره واحدهاي عملياتي )مجري( در فضاي رقابتي -
توسعه دولت الكترونيك و بهره گيري از فناوري هاي نوين -
صيانت از حقوق مردم و ارتقاي سلامت اداري -
- » مهندسي نقش و ساختار دولت « : ۴ برنامه اول
الف هدف -
كاهش ۴۰۱ از حجم و اندازه دولت تا پايان برنامه -
ب سياست هاي كلي -
- ) چابك سازي، متناسب سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم انداز )بند ۴۱
- ) زمينه سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت هاي مردمي در نظام اداري )بند ۴۳
صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه -
هاي موازي و غيرضرور و هزينه هاي زايد )بند ۴۷ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي(
كل نگري، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاه هاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشم انداز )بند -
)۴۱
مجموعه اقداماتي كه منجر به چابك سازي و منطقي نمودن دولت مي شود
رديف
اقدامات اساسي
۴۱۳۱
۴۱۳۵
۴۱۳۷
مباني
قانوني
مسئول اجرا
۴
واگذاري
واحدهاي
عملياتي ۴ و
خدمات دستگاه
هاي اجرايي به
شبكه هاي
حرفه اي، بخش
خصوصي و
سمن ها
*
واگذاري
۰۱
واحدها
و
خدمات
* آماده
سازي
۷۱ براي
واگذاري
*
واگذاري
۷۱
واحدها
و
خدمات
* آماده
سازي
۷۱ براي
واگذاري
*
واگذاري
۷۱
واحدها
و
خدمات
* آماده
سازي
۷۱ براي
واگذاري
فصل
دوم
قانوني
مديريت
خدمات
كشوري
و
ضوابط
مربوط
دستگاه هاي اجرايي
۰
كاهش سطوح
مديريت ستادي
از قبيل مديركل،
معاون مديركل،
رئيس اداري و
همترازان
حداقل
۴۵۱
حداقل
۴۱۱
-
فصل
چهارم
و ماده
)۴۴۵(
قانون
مديريت
خدمات
كشوري
و
ضوابط
دستگاه هاي اجرايي
مربوط
۱
كاهش سقف
پست هاي
سازماني دستگاه
ها
حداقل
۴۵۱
كاهش
۴۱۱
-
فصول
دوم و
چهارم
قانون
مديريت
خدمات
كشوري
دستگاه هاي اجرايي
۱
واگذاري
وظايف و
واحدهاي
عملياتي به
مديريت محلي
)شهرداري ها و
دهياري ها(
ظرفيت
سازي
۵۱
۴۱۱
فصل
دوم
قانون
مديريت
خدمات
كشوري
* سازمان مديريت و برنامه ريزي
كشور
* شهرداري ها
* دستگاه هاي اجرايي
۵
واگذاري
وظايف و
اختيارات قابل
واگذاري به
سطوح استاني و
شهرستاني
۰۱۱
دستگاه
ها
۵۱۱
دستگاه
ها
۱۱۱
دستگاه
ها
ماده
)۴۴۵(
قانون
مديريت
خدمات
كشوري
دستگاه هاي اجرايي
ج راهبردها و روش هاي چابك سازي و منطقي نمودن دولت -
۴ كاهش فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي در راستاي وظايف راهبري، سياستگذاري، برنامه ريزي، سازماندهي، حمايت از -
توسعه فعاليت هاي بخش غيردولتي و توانمند سازي آنها، نظارت و كنترل.
۰ انجام امور تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم و سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي -
ايران از طريق توسعه بخش هاي تعاوني و خصوصي تأييد صلاحيت شده و مديريت هاي محلي با نظارت و حمايت دولت و با
استفاده از شيوه هاي ذيل:
۰ ۴ خريد خدمات از بخش تعاوني، خصوصي و سمن ها. - -
۰ ۰ مشاركت با بخش تعاوني، خصوصي و سمن ها از طريق اجاره، واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي. - -
۰ ۱ واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي و سمن ها. - -
۱ ادغام واحدهاي سازماني قابل تجميع در سطوح افقي و عمودي. -
۱ حذف واحدها و پست هاي سازماني غيرضرور. -
۵ تفكيك وظايف اجرايي از حوزه هاي ستادي و انتقال آن وظايف به واحدهاي استاني، شهرستاني و غيره. -
مجموعه اقداماتي كه زمينه تحقق چابك سازي و منطقي نمودن دولت را فراهم مي آورد
رديف
اقدامات اساسي
مسئول
مرجع
تصويب
زمان
مشاور
همكار
ملاحظات
۴
تهيه لايحه تبيين
نقش فعالان
توسعه كشور
)دولت، مديريت
محلي، بخش
خصوصي، سمن
ها و مردم( و
نحوه تعامل ميان
آن ها
سازمان
مديريت
و برنامه
ريزي
كشور
هيئت
وزيران
و
مجلس
پايان
سال
۴۱۳۱
-
لايحه در اصلاحيه قانون مديريت
خدمات كشوري، تقديم هيئت
وزيران شده است.
۰
تدوين ضوابط و
اصلاح ساختار
سازماني
سازمان
مديريت
و برنامه
ريزي
كشور:
تدوين
ضوابط
شوراي
عالي
اداري و
هيئت
وزيران
پايان
نيمه
اول
سال
۴۱۳۱
-
) در اجراي فصل چهارم و ماده ) ۴۴۵
قانون مديريت خدمات كشوري
دستگاه
هاي
اجرايي:
اجرا
سازمان
مديريت
و برنامه
ريزي
كشور
پايان
سال
سال
۴۱۳۱
۱
پيش بيني بودجه
براي خريد
خدمات به جاي
توليد خدمات
*
دستگاه
هاي
اجرايي
*
سازمان
مديريت
و برنامه
ريزي
كشور
تصويب
بودجه
ساليانه
ساليانه
-
-
۱
تهيه برنامه
واگذاري
واحدهاي
عملياتي و
خدمات
دستگاه
هاي
اجرايي
-
پايان
نيمه
اول
سال
۴۱۳۱
سازمان
مديريت
و برنامه
ريزي
كشور
-
۵
توانمند سازي
بخش غيردولتي
براي دريافت
فعاليت ها
دستگاه
هاي
اجرايي
-
ساليانه
سازمان
مديريت
و برنامه
ريزي
كشور
با رعايت ماده ) ۰۰ ( قانون مديريت
خدمات كشوري
د پيامدها و دستاوردها -
كاهش هزينه هاي دولت و ارتقاي كيفيت خدمات -
تسريع در انجام خدمات و تسهيل دسترسي مردم به خدمات -
تسريع و تسهيل در تصميم سازي و تصميم گيري -
توسعه مشاركت مردم و بخش غيردولتي در توليد و ارايه خدمات -
- » توسعه دولت الكترونيك و هوشمند سازي اداري « : ۰ برنامه دوم
الف هدف -
رتبه كشور كمتر از ۶۱ )در رتبه بندي سازمان ملل( -
ب سياست هاي كلي -
- ) توسعه نظام اداري الكترونيك و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارايه مطلوب خدمات عمومي )بند ۴۵
- ) توجه به اثر بخشي و كارآيي در فرآيندها و روش هاي اداري به منظور تسريع و تسهيل در ارايه خدمات كشوري )بند ۴۰
مجموعه اقداماتي كه منجر به توسعه دولت الكترونيك مي شود
رديف
اقدامات اساسي
۴۱۳۱
۴۱۳۵
۴۱۳۷
مباني
قانوني
مسئول اجرا
۴
الكترونيكي كردن
خدمات دولتي:
* اطلاع رساني
الكترونيكي
۴۱۱۱
-
-
* ماده
۱۶ ( قانون (
مديريت
خدمات
كشوري
* آيين
نامه توسعه
خدمات
الكترونيكي
مصوب
شوراي
* دستگاه هاي اجرايي
* سازمان مديريت و برنامه
ريزي كشور
* وزارت ارتباطات و
فناوري اطلاعات
* ارائه فرم ها و
دريافت اطلاعات
۵۱۱
۵۱۱
-
* ارائه خدمات
الكترونيكي به
شهروندان
۴۵۱
۰۱۱
۰۵۱
* ايجاد پايگاه
اطلاعاتي
مستمر
مستمر
مستمر
عالي
اداري
۰
ايجاد و توسعه
"شبكه ملي
اطلاعات" و
استعلامات بين
دستگاهي:
* ايجاد مركز
تبادل اطلاعات
( IX )
۵۱۱
دستگاهها
۵۱۱
-
* ماده
۱۱ ( قانون (
مديريت
خدمات
كشوري
* ماده
۱۷ ( قانون (
برنامه
پنجم
توسعه
* وزارت ارتباطات و
فناوري اطلاعات
* سازمان مديريت و برنامه
ريزي كشور
* دستگاه هاي اجرايي
* به اشتراك
گذاري بانك هاي
اطلاعات
۱۱۱ بانك
ها
۱۱۱
۱۱۱
* انجام استعلامات
الكترونيك
۱۱۱
استعلامات
۱۱۱
۱۱۱
۱
حذف، اصلاح و
تجمع مجوزهاي
صادره توسط
دستگاه هاي
اجرايي براي
اشخاص حقيقي و
حقوقي
۶۱۱
۱۱۱
-
* ماده
۷۰ ( قانون (
برنامه
پنجم
توسعه
* ماده
۱۷ ( قانون (
مديريت
* سازمان مديريت و برنامه
ريزي كشور
* دستگاه هاي اجرايي
خدمات
كشوري
۱
كاهش مراجعه
دستگاه هاي
اجرايي به
واحدهاي كسب و
كار
حذف
تمام
مراجعات
غيرضرور
-
-
) ماده ) ۶
قانون
بهبود
مستمر
محيط
كسب و
كار
* سازمان مديريت و برنامه
ريزي كشور: تنظيم ضوابط
* دستگاه هاي اجرايي و
تشكل هاي حرفه اي: اجرا
۵
فراگير شدن
پرداخت
الكترونيكي به
حساب هاي دولتي
۱۱۱
پرداخت
ها
۷۱۱
-
) ماده ) ۱۶
قانون
مديريت
خدمات
كشوري
* سازمان مديريت و برنامه
ريزي كشور
* بانك مركزي جمهوري
اسلامي ايران
* وزارت امور اقتصادي و
دارايي
* دستگاه هاي اجرايي
۷
تهيه نقشه راه
اصلاح فرايندهاي
سازماني بازطراحي
و اصلاح روشهاي
انجام كار براساس
آن نقشه
۱۱۱
فرايندها و
روش
هاي مورد
عمل با
اولويت
فرايندهاي
رو به
مردم
۱۱۱
۱۱۱
) ماده ) ۱۷
قانون
مديريت
خدمات
كشوري
* سازمان مديريت و برنامه
ريزي كشور
* دستگاه هاي اجرايي
۶
توسعه خدمات
-
۰۱۱
۱۱۱
-
* سازمان مديريت و برنامه
قابل ارائه در دفاتر
پيشخوان و مجتمع
هاي خدمات اداري
افزايش
نسبت
به
خدماتي
كه ارائه
مي
شود.
افزايش
نسبت
به
خدماتي
كه ارائه
مي
شود.
ريزي كشور
* دستگاه هاي اجرايي
۸
استقرار پنجره
واحد
۱ پنجره
واحد
۶ پنجره
واحد
ساير
موارد
نقشه راه
دولت
الكترونيك
* دستگاه هاي اجرايي ذي
ربط با تصويب كميسيون
توسعه دولت الكترونيك
۳
تدوين استراتژي
جهش براي استفاده
از فناوري هاي
نوين تلفن همراه
به عنوان بخش
مكمل و / يا
جايگزين دولت
الكترونيك
-
پايان
سال
-
-
* سازمان مديريت و برنامه
ريزي كشور در سال ۴۱۳۱
* وزارت ارتباطات و
فناوري اطلاعات
ج راهبردها و روش هاي توسعه دولت الكترونيك و هوشمند سازي اداري -
- / ۷ / ۴ اقدام كليه دستگاه هاي اجرايي، مبتني بر نقشه راه توسعه دولت الكترونيك مصوب شوراي عالي اداري در تاريخ ۴۱
. ۴۱۳۱ / ۷ / ۴۱۳۱ و شوراي عالي فناوري اطلاعات در تاريخ ۴۴
۰ الكترونيكي كردن خدمات با اولويت خدمات قابل ارايه به مردم و بهره گيري از مشاركت آنان. -
۱ حركت به سمت دولت همراه ) - mobile government .)
۱ انجام اصلاحات ساختاري و رويه هاي اداري متناسب با الزامات توسعه دولت الكترونيك. -
۵ رعايت اولويت براي توسعه دولت الكترونيك به ترتيب: الف اطلاع رساني الكترونيكي، ب ارايه فرم ها و ج دريافت - - - -
اطلاعات.
۷ يكپارچه سازي ساز و كارهاي تبادل اطلاعات، استعلامات و اشتراك گذاري بانك هاي اطلاعاتي بين دستگاه هاي اجرايي. -
مجموعه اقداماتي كه زمينه تحقق دولت الكترونيك را فراهم مي آورد
رديف
اقدامات اساسي
مسئول
مرجع
تصويب
زمان
مشاور و
همكار
ملاحظات
۴
تهيه و ابلاغ
استانداردهاي فني
و مديريتي نظير:
* جايگاه هاي
اينترنتي دستگاه
هاي اجرايي
* شبكه تعاملات
بين دستگاهي
( GIF )
* ارايه خدمات
* ارتقاي مستمر
كيفيت ارايه
خدمات
الكترونيكي به مردم
وزارت
ارتباطات
و فناوري
اطلاعات
* شوراي
عالي
فناوري
اطلاعات
*
كميسيون
توسعه
دولت
الكترونيك
پايان
سه
ماهه
سوم
سال
۴۱۳۱
* بخش
خصوصي
* سازمان
مديريت
و برنامه
ريزي
كشور
-
۰
تهيه برنامه فرهنگ
سازي و توانمند
سازي مردم در
استفاده از خدمات
الكترونيكي و
راهبري اجراي آن
وزارت
ارتباطات
و فناوري
اطلاعات
با
همكاري
سازمان
صدا و
سيما
-
مستمر
در
طول
اجراي
برنامه
سازمان
مديريت
و برنامه
ريزي
كشور
با استفاده فراگير از تشكل
ها، بخش خصوصي و
مديريت محلي و غيره
۱
تهيه برنامه فرهنگ
سازي و توانمند
سازي كاركنان
دستگاه هاي
اجرايي در ارايه
خدمات
الكترونيكي و
راهبري اجراي آن
* سازمان
مديريت
و برنامه
ريزي
استان
*
فرمانداري
ها
* دستگاه
هاي
اجرايي
-
مستمر
در
طول
اجراي
برنامه
تشكلها و
بخشهاي
غيردولتي
تأييد
اعتبار
شده
تأييد اعتبار تشكل ها بر
بخش غيردولتي برعهده
سازمان مديريت و برنامه
ريزي كشور است
۱
تدوين ضوابط و
شاخص هاي
سنجش ميزان
توسعه دولت
الكترونيك و
ارزيابي دستگاه ها
براساس آن
سازمان
مديريت
و برنامه
ريزي
كشور
كميسيون
توسعه
دولت
الكترونيك
سنجش
ساليانه
* سازمان
فناوري
اطلاعات
* دستگاه
هاي
اجرايي
*
استانداري
ها
-
د پيامدها و دستاوردها -
ارتقاي كيفيت در ارايه خدمات -
افزايش سرعت و تسهيل در دسترسي به خدمات -
ارتقاي سطح رضايتمندي مردم از دولت -
چابك سازي و كوچك سازي دولت -
بهبود شاخص فضاي كسب و كار -
ارتقاي شاخص شفافيت و اعتماد عمومي -
- » خدمات عمومي در فضاي رقابتي « : ۱ برنامه سوم
الف هدف -
اداره تا ۰۱۱ واحدهاي عملياتي دستگاه هاي اجرايي براساس قيمت تمام شده در فضاي رقابتي -
- ارتقاي كيفيت خدمات دولتي حداقل به ميزان ۰۵۱
- كاهش هزينه هاي تمام شده خدمات دولتي حداقل به ميزان ۰۱۱
ب سياست هاي كلي -
- ) خدمات رساني برتر، نوين و كيفي به منظور ارتقاي سطح رضايت مندي و اعتماد مردم )بند ۴۶
- ) انعطاف پذيري و عدم تمركز اداري و سازماني با رويكرد افزايش اثربخشي، سرعت و كيفيت خدمات كشوري )بند ۴۴
تبديل نظام بودجه ريزي كشور به بودجه ريزي عملياتي )برنامه پنجم توسعه( -
مجموعه اقداماتي كه منجر به ارايه خدمات عمومي با كيفيت برتر و سرعت و قيمت مناسب مي شود
رديف
اقدامات اساسي
۴۱۳۱
۴۱۳۵
۴۱۳۷
مباني
قانوني
مسئول اجرا
۴
اداره واحدهاي
اجرايي دستگاه هاي
اجرايي به روش
هدفمند و قيمت تمام
شده و در فضاي
رقابتي
۰۱
واحدها
۸۱
۴۱۱
* ماده
)۴۷(
قانون
مديريت
خدمات
كشوري
* ماده
)۰۴۳(
قانون
برنامه
پنجم
توسعه
دستگاه هاي اجرايي
۰
استانداردسازي
خدمات دستگاه هاي
۴۵۱
۰۵۱
۱۵۱
) ماده ) ۰۶
قانون
دستگاه هاي اجرايي
اجرايي
مديريت
خدمات
كشوري
ج راهبردها و روش هاي ارايه خدمات در فضاي رقابتي -
۴ تعيين قيمت تمام شده فعاليت ها، خدمات و محصولات واحدهاي عملياتي نظير واحدهاي آموزشي، درماني، ورزشي، -
فرهنگي و توانبخشي متناسب با كيفيت، كميت و محل جغرافيايي ارايه خدمات.
۰ تعيين شاخص هاي هدفمند و نتيجه گرا و استانداردهاي كيفي خدمات. -
۱ پيش بيني ساز و كارهاي نظارتي براي كنترل كميت و كيفيت خدمات. -
۱ انعقاد تفاهم نامه با واحدهاي عملياتي براساس حجم فعاليت ها، خدمات و قيمت تمام شده. -
۵ اعطاي اختيارات لازم به مديران در زمينه هاي اداري و مالي براساس اختيار بند )ه( ماده ) ۴۷ ( قانون مديريت خدمات -
كشوري.
مجموعه اقداماتي كه زمينه تحقق ارايه خدمات عمومي با كيفيت برتر و سرعت و قيمت مناسب را فراهم مي
آورند
رديف
اقدامات اساسي
مسئول
مرجع
تصويب
زمان
مشاور و
همكار
ملاحظات
۴
تهيه و ابلاغ
دستورالعمل و
راهنماي استاندارد
سازي خدمات
سازمان
مديريت
و برنامه
ريزي
كشور
-
تا
پايان
سال
۴۱۳۱
-
-
۰
تغيير رويكرد بودجه
اي به نظام بودجه
ريزي مبتني بر
عملكرد
سازمان
مديريت
و برنامه
ريزي
كشور
-
تا
پايان
سال
۴۱۳۱
-
-
۱
تدوين نظام نظارت و
ارزيابي ارائه خدمات
براساس شاخص
هاي كيفيت، قيمت و
سرعت
سازمان
مديريت
و برنامه
ريزي
كشور
شوراي
عالي
اداري
نيمه
اول
سال
۴۱۳۱
-
-
د پيامدها و دستاوردها -
ارتقاي كيفيت خدمات و افزايش سطح رضايتمندي مردم. -
افزايش ميزان بهره وري در توليد و ارايه خدمات دولتي. -
افزايش ميزان پاسخگويي مديران دولتي در ارايه خدمات به مردم. -
افزايش اعتمام عمومي مردم به دستگاه هاي اجرايي. -
- » مديريت سرمايه انساني « : ۱ برنامه چهارم
الف هدف -
كاهش حداقل ۴۵۱ از مجموع كاركنان دستگاه هاي اجرايي از محل خروج طبيعي كاركنان و واگذاري خدمات -
- افزايش كاركنان دولت با مدارك تحصيلي ليسانس و بالاتر از ۵۱۱ به حداقل ۵۷۱
تطبيق حداقل ۷۱۱ مديران حرفه اي با شايستگي هاي عمومي مديريت -
- كاهش نسبت كاركنان مادام العمر )رسمي( به كل كاركنان از ۷۷۱ به ۷۱۱
ب سياست هاي كلي -
- ) عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني )بند ۰
بهبود معيارها و روزآمدي روش هاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از -
) تنگ نظري ها و نگرش هاي سليقه اي و غيرحرفه اي )بند ۱
- ) دانش گرايي و شايسته سالاري مبتني بر اخلاق اسلامي و ارتقاي مديران )بند ۱
- ) ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارت هاي آنان )بند ۵
رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأكيد بر عملكرد، توانمندي، جايگاه و ويژگي هاي شغل و شاغل و تأمين -
) حداقل معيشت با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي )بند ۷
- ) زمينه سازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استان هاي كمتر توسعه يافته و مناطق محروم )بند ۶
- ) حفظ كرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمري بگيران و بهره گيري از نظرات و تجارب مفيد آنها )بند ۸
- ) توجه به استحكام خانواده و ايجاد تعادل بين كار و زندگي افراد در نظام اداري )بند ۳
مجموعه اقداماتي كه منجر به مديريت بهينه سرمايه انساني مي شود
رديف
اقدام
اساسي
۴۱۳۱
۴۱۳۵
۴۱۳۷
مباني
قانوني
مسئول اجراء
۴
متناسب
سازي
تعداد
نيروي
انساني
كاهش:
* رسمي
و پيماني،
۷۱۱۱۱
نفر
*
قراردادي
۴۵۱
افزايش:
* پيماني
۴۰۱۱۱
نفر
كاهش:
* رسمي
و پيماني،
۳۱۱۱۱
نفر
*
قراردادي
۴۱۱
افزايش:
* پيماني
۴۰۱۱۱
نفر
كاهش:
* رسمي
و پيماني،
۴۴۱۱۱۱
نفر
*
قراردادي
۴۱۱
افزايش:
* پيماني
۴۰۱۱۱
نفر
مواد
۰۱ ( و (
)۱۱(
قانون
مديريت
خدمات
كشوري
دستگاه هاي اجرايي
۰
افزايش
نسبت
كاركنان
با مدرك
تحصيلي
ليسانس و
بالاتر
حداقل
۵۴۱
حداقل
۵۱۱
حداقل
۵۷۱
-
دستگاه هاي اجرايي
۱
اجراي
برنامه
انتخاب و
تربيت
حداقل
۵۱
حداقل
۴۱۱
حداقل
۴۵۱
مصوبه
شوراي
عالي
اداري
* مركز آموزش مديريت دولتي
* دستگاه هاي اجرايي
مديران
ج راهبردها و روش هاي اجراي برنامه مديريت سرمايه انساني -
۴ خروج طبيعي كاركنان از خدمت در قالب هاي بازنشستگي، بازخريدي و غيره. -
۰ بكارگيري نيروي انساني با مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر )با اولويت فوق ليسانس و بالاتر( در سقف اعداد تعيين شده. -
۱ تعيين تكليف كاركنان واحدهايي كه برون سپاري مي شوند به يكي از روش هاي ذيل )ماده ۰۴ قانون مديريت خدمات -
كشوري(:
۱ ۴ انتقال يا مأموريت كاركنان واحدهاي واگذار شده به بخش غيردولتي خدمت دهنده طرف قرارداد. - -
۱ ۰ بازخريد سنوات خدمت كاركناني كه واحدهاي محل خدمت آنها به بخش غيردولتي واگذار مي شود. - -
۱ ۱ انتقال كاركنان به ساير واحدهاي همان دستگاه يا ساير دستگاه هاي اجرايي ديگر. - -
۱ كاهش كاركنان قراردادي كه مازاد بر نسبت هاي مقرر و مغاير با مصوبات قانوني به كار گرفته شده اند. -
۵ ارزيابي شايستگي ها و توانمندي هاي مديران و ديگر افراد واجد شرايط براي تصدي پست هاي مديريتي و آموزش و تربيت -
آنها.
مجموعه اقداماتي كه زمينه تحقق مديريت بهينه سرمايه انساني را فراهم مي آورد
رديف
اقدامات اساسي
مسئول
مرجع
تصويب
زمان
مشاور و
همكار
ملاحظات
۴
تدوين دستورالعمل
برنامه ريزي و
ساماندهي نيروي
انساني
سازمان
مديريت
و برنامه
ريزي
كشور
شوراي
عالي
اداري
پايان
سه
ماهه
سوم
سال
۴۱۳۱
-
آيين نامه در دستور كار شوراي
عالي ادراي قرار گرفته است.
۰
طراحي و استقرار نظام
جامع آماري كاركنان
دولت در بستر فناوري
اطلاعات
سازمان
مديريت
و برنامه
ريزي
كميسيون
دولت
الكترونيك
پايان
سه
ماهه
سوم
-
-
كشور
سال
۴۱۳۱
۱
بازطراحي مشاغل
عمومي بخش دولتي
سازمان
مديريت
و برنامه
ريزي
كشور
شوراي
توسعه
مديريت
پايان
سال
۴۱۳۱
-
-
۱
بازطراحي مشاغل
اختصاصي بخش
دولتي
دستگاه
هاي
اجرايي
شوراي
توسعه
مديريت
پايان
سال
۴۱۳۱
سازمان
مديريت و
برنامه
ريزي
كشور
-
۵
اجراي نظام پرداخت و
جبران خدمات
كاركنان بخش دولتي
منطبق با قانون
مديريت خدمات
كشوري با اولويت
مشاغل كليدي و ويژه
سازمان
مديريت
و برنامه
ريزي
كشور
هيئت
وزيران
پايان
سال
۴۱۳۱
-
در اجراي فصل دهم قانون مديريت
خدمات كشوري
۷
اصلاح ضوابط و
مقررات گزينش مطابق
با بند ) ۱( سياست
هاي كلي نظام اداري
ابلاغي مقام معظم
رهبري
سازمان
مديريت
و برنامه
ريزي
كشور
-
پايان
سه
ماهه
سوم
سال
۴۱۳۱
هيئت عالي
گزينش
-
د پيامدها و دستاوردها -
بهبود كيفيت عملكرد و ارتقاي بهره وري بخش دولتي -
تسهيل جذب و نگهداشت نيروهاي متخصص در ستاد دولت -
متناسب سازي حجم نيروي انساني دولت و افزايش چابكي دستگاه هاي اجرايي -
كاهش هزينه هاي جاري -
ارتقاي كيفيت مديريت دستگاه هاي اجرايي -
- » فناوري هاي مديريتي « : ۵ برنامه پنجم
الف هدف -
- بهبود شاخص كيفيت مقررات به نمره بالاتر از ۰۱ از ۴۱۱
- بهبود شاخص اثربخشي دولت به نمره بالاتر از ۵۱ از ۴۱۱
ب سياست هاي كلي -
- ) عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري )بند ۴۱
دانش بنيان كردن نظام اداري از طريق بكارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچه سازي اطلاعات با ابتناء بر ارزش هاي -
) اسلامي )بند ۴۷
اقدامات تحقق برنامه فناوري هاي مديريتي
رديف
اقدامات اساسي
مسئول
مرجع
تصويب
زمان
مشاور و
همكار
ملاحظات
۴
توسعه فعاليت
مديريت محلي با
تصويب قانون
مديريت شهري
وزارت
كشور
*
هيئت
وزيران
*
مجلس
تصويب
هيئت
وزيران:
نيمه
اول
سال
۴۱۳۱
سازمان
مديريت و
برنامه ريزي
كشور
-
۰
اصلاح و دايمي
نمودن قانون مديريت
سازمان
مديريت
*
هيئت
تصويب
هيئت
-
تقديم هيئت وزيران شده است.
خدمات كشوري
و برنامه
ريزي
كشور
وزيران
*
مجلس
وزيران:
تا پايان
سه
ماهه
سوم
سال
۴۱۳۱
۱
اصلاح قانون برنامه و
بودجه
سازمان
مديريت
و برنامه
ريزي
كشور
*
هيئت
وزيران
*
مجلس
تصويب
هيئت
وزيران:
پايان
سال
۴۱۳۱
-
-
۱
اصلاح قانون
محاسبات عمومي
كشور
وزارت
امور
اقتصادي
و دارايي
*
هيئت
وزيران
*
مجلس
تصويب
هيئت
وزيران:
نيمه
اول
سال
۴۱۳۱
ديوان
محاسبات:
همكار
-
۵
اصلاح قوانين
اختصاصي دستگاه ها
دستگاه
هاي
اجرايي
*
هيئت
وزيران
*
مجلس
تصويب
هيئت
وزيران:
پايان
سال
۴۱۳۱
سازمان
مديريت و
برنامه ريزي
كشور
فهرست قوانين با هماهنگي دستگاه
ها و سازمان مديريت و برنامه
ريزي كشور تعيين مي شود.
۷
طراحي و استقرار نظام
مديريت دانش در
دستگاه هاي دولتي
معاونت
علمي و
فناوري
رئيس
جمهور
شوراي
عالي
اداري
پايان
سال
۴۱۳۵
-
اين برنامه مستمر است.
۶
تدوين نظام نوين
مديريتي براي اداره
بخش آموزش و
پرورش
وزارت
آموزش
و
پرورش
شوراي
عالي
اداري
پايان
سه
ماهه
اول
سال
۴۱۳۱
سازمان
مديريت و
برنامه ريزي
كشور
-
۸
تدوين نظام نوين
مديريتي براي اداره
بخش بهداشت، درمان
و آموزش پزشكي
وزارت
بهداشت
و درمان
و
آموزش
پزشكي
شوراي
عالي
اداري
پايان
سه
ماهه
اول
سال
۴۱۳۱
سازمان
مديريت و
برنامه ريزي
كشور
-
۳
تدوين نظام نوين
مديريتي براي اداره
بخش رفاه و تأمين
اجتماعي
وزارت
تعاون،
كار و
رفاه
اجتماعي
شوراي
عالي
اداري
پايان
سه
ماهه
اول
سال
۴۱۳۱
سازمان
مديريت و
برنامه ريزي
كشور
-
۴۱
تدوين نظام نوين
مديريتي براي اداره
بخش ورزش و
وزارت
ورزش
و
شوراي
عالي
اداري
پايان
سال
۴۱۳۱
سازمان
مديريت و
برنامه ريزي
-
جوانان
جوانان
كشور
۴۴
تدوين نظام نوين
مديريتي براي اداره
بخش آموزش عالي
وزارت
علوم،
تحقيقات
و
فناوري
شوراي
عالي
اداري
پايان
سال
۴۱۳۱
سازمان
مديريت و
برنامه ريزي
كشور
-
ج راهبردها و روش هاي اجراي برنامه فناوري هاي مديريتي -
۴ انجام وظايف دستگاه هاي اجرايي در فضاي رقابتي با اولويت واحدهاي عملياتي. -
۰ توسعه وظايف و فعاليت هاي مديريتهاي محلي در بخش هاي اجتماعي، فرهنگي، زيرساختي و خدماتي. -
۱ انسجام و يكپارچگي در نظام برنامه ريزي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت )عملياتي( و تنظيم و اجراي برنامه هاي -
عملياتي سالانه با رويكرد بودجه ريزي بر مبناي عملكرد.
۱ استقرار نظام ارزيابي و نظارت بر مبناي نتايج محصولات )كنترل كيفيت، قيمت و سرعت( به جاي كنترل بر فرايندها. -
۵ شناسايي و انتخاب فناوريهاي نوين ارايه خدمات، متناسب با هر بخش و جايگزيني آن فناوري ها با روش هاي سنتي مورد -
عمل دستگاه ها.
۷ متناسب سازي قوانين با هدف ايفاي نقش هر يك از فعالان توسعه در فضاي رقابتي عادلانه و مبتني بر مشاركت. -
۶ ارتقاي شفافيت قوانين و افزايش اعتماد عمومي و نظارت بر اجراي كامل آنها. -
د پيامدها و دستاوردها -
ارتقاي كارآمدي و اثربخشي دولت -
بهبود شاخص حكمروايي در چارچوب قوانين و ارزش هاي جمهوري اسلامي ايران -
ايجاد زيرساخت هاي بهبود ارائه خدمات به مردم -
ايجاد زمينه ارتقاي رفاه نسبي آحاد جامعه -
افزايش و ارتقاي مشاركت تمامي فعالان توسعه كشور در نظام اداري -
- » توسعه فرهنگ سازماني « : ۷ برنامه ششم
الف هدف -
ارتقاي سطح فرهنگ سازماني بخش دولتي -
ب سياست هاي كلي -
نهادينه سازي وجدان كاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خود كنترلي، امانت داري، صرفه جويي، ساده زيستي و حفظ بيت المال -
) )بند ۰۴
نهادينه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش هاي اسلامي و كرامت انساني و ارج نهادن به سرمايه هاي انساني و اجتماعي -
) )بند ۴
- ) حمايت از روحيه نوآوري و ابتكار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري )بند ۰۷
قانون گرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت پذيري اداري و اجتماعي، پاسخگويي و تكريم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از -
) برخورد سليقه اي و فردي در كليه فعاليت ها )بند ۰۱
اقدامات تحقق برنامه توسعه فرهنگ سازماني
رديف
اقدام
اساسي
۴۱۳۱
۴۱۳۵
۴۱۳۷
مباني قانوني
مسئول اجراء
۴
شناخت
مؤلفه هاي
فرهنگ
سازماني و
ارزيابي
وضعيت
موجود
پايان سال
-
-
ماده ) ۳۱ ( و
فصل سوم
قانون
مديريت
خدمات
كشوري
دستگاه هاي اجرايي
۰
ترسيم
فرهنگ
مطلوب و
تهيه و
اجراي
برنامه
ارتقاي
فرهنگ
سازماني
-
نيمه دوم
تمام سال
ماده
۴۴۵ (قانون (
مديريت
خدمات
كشوري
دستگاه هاي اجرايي
ج پيامدها و دستاوردها -
ارتقاي كارايي كاركنان و اثربخشي سازمان هاي دولتي -
بهبود تعامل كاركنان با مردم و ارتقاي سطح رضايتمندي مردم از عملكرد سازمان هاي دولتي -
ايجاد رضايت شغلي و ارتقاي سطح فرهنگ سازماني در دستگاه هاي اجرايي -
- » صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري « : ۶ برنامه هفتم
الف هدف -
- افزايش سطح رضايتمندي مردم از خدمات دستگاه هاي اجرايي به ميزان ۴۱۱
- افزايش نمره شاخص كنترل فساد اداري از ۰۱ به ۱۵
افزايش سطح اعتماد عمومي به دستگاه هاي دولتي به ميزان حداقل ۶۱ نسبت به وضع موجود. -
ب سياست هاي كلي -
شفاف سازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تكاليف متقابل مردم و نظام اداري با تاكيد بر دسترسي آسان و ضابطه مند -
) مردم به اطلاعات صحيح )بند ۴۸
ارتقاي سلامت اداري و رشد ارزش هاي اخلاقي در آن از طريق اصلاح فرآيندهاي قانوني و اداري، بهره گيري از امكانات -
) فرهنگي و بكارگيري نظام مؤثر پيشگيري و برخورد با تخلفات )بند ۰۱
حفظ حقوق مردم و جبران خسارت هاي وارده به اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات -
) خلاف قانون و مقررات در نظام اداري )بند ۰۱
اقدامات تحقق برنامه صيانت از حقوق مردم و ارتقاي سلامت اداري
رديف
اقدامات اساسي
مسئول
مرجع
تصويب
زمان
مشاور و
همكار
ملاحظات
۴
تهيه، تصويب و
اجراي مصوبه حقوق
شهروندي در نظام
اداري و تكريم ارباب
رجوع
* سازمان
مديريت
و برنامه
ريزي
كشور
*
معاونت
حقوقي
رئيس
شوراي
عالي
اداري
تهيه:
پايان
سال
۴۱۳۱
اجراء:
مستمر
* وزارت
كشور
* وزارت
دادگستري
-
جمهور
۰
تهيه، تصويب و
اجراي ضوابط جبران
خسارت وارده به
مردم در اثر قصور و
تقصير
سازمان
مديريت
و برنامه
ريزي
كشور
هيئت
وزيران
تهيه
ضوابط:
پايان
سال
۴۱۳۱
اجراء:
مستمر
وزارت
دادگستري
-
۱
تهيه و استقرار نظام
جامع ارتقاي سلامت
و پيشگيري و كنترل
فساد اداري
سازمان
مديريت
و برنامه
ريزي
كشور
شوراي
عالي
اداري
تهيه:
پايان
سال
۴۱۳۱
اجراء:
مستمر
دستگاه
هاي
اجرايي
-
۱
سنجش ميزان
رضايتمندي مردم از
دستگاه هاي اجرايي
و رتبه بندي آن ها
)صيانت از حقوق
مردم و سلامت
اداري(
* سازمان
مديريت
و برنامه
ريزي
كشور
*
استانداري
ها
*
معاونت
حقوقي
رئيس
جمهور
شوراي
عالي
اداري
سالانه
دستگاه
هاي
اجرايي
-
۵
افزايش اثربخشي
نظام رسيدگي به
تخلفات اداري
دستگاه
هاي
اجرايي
-
مستمر
سازمان
مديريت و
برنامه ريزي
كشور
-
ج راهبردها و روش هاي اجراي برنامه صيانت از حقوق مردم و ارتقاي سلامت اداري -
۴ آشنا سازي مردم با حقوق خود در برابر دستگاه هاي اجرايي از طرق مختلف نظير وسايل ارتباط جمعي، آموزش هاي -
حضوري و غيره.
۰ مستند و شفاف سازي نحوه ارائه خدمات و اطلاع رساني آن به مردم. -
۱ فراهم نمودن زمينه هاي مناسب براي اظهارنظر مردم نسبت به عملكرد دستگاههاي اجرايي. -
۱ ايجاد زمينه مناسب دريافت شكايات مردم و مكلف نمودن دستگاهها به پاسخگويي و جبران خسارات در صورت كوتاهي. -
۵ فراهم نمودن زمينه هاي متنوع براي كشف مصاديق فساد اداري و برخورد سريع، قاطع و شفاف با متخلفين. -
۷ تأثيرگذاري ميزان رضايت مردم از دستگاه ها و كاركنان در سرنوشت واحدهاي سازماني و كاركنان در چارچوب مقررات -
مربوط.
د پيامدها و دستاوردها -
تأمين حقوق شهروندي و افزايش اعتماد عمومي -
ارتقاي سلامت و كاهش فساد اداري -
كاهش وقوع تخلفات اداري -
- » نظارت و ارزيابي « : ۸ برنامه هشتم
الف هدف -
- افزايش ميزان تحقق اهداف و اجراي قوانين و مقررات به بالاي ۵۱۱
ارتقاي كيفيت برنامه ها و قوانين و مقررات -
ب سياست هاي كلي -
- ) كارآمدسازي و هماهنگي ساختارها و شيوه هاي نظارت و كنترل در نظام اداري و يكپارچه سازي اطلاعات )بند ۰۵
اقدامات تحقق برنامه نظارت و ارزيابي
رديف
اقدامات اساسي
مسئول
مرجع
تصويب
زمان
مشاور و
همكار
ملاحظات
۴
تهيه نظام نامه ارزيابي
استراتژيك و سنجش
موقعيت كشور در
ارتباط با اهداف چشم
انداز و مقايسه با ساير
كشورها
سازمان
مديريت
و برنامه
ريزي
كشور
-
ساليانه
* دستگاه
هاي
اجرايي
* مجمع
تشخيص
مصلحت
نظام
-
۰
استقرار مديريت
عملكرد و ارزيابي و
رتبه بندي دستگاه هاي
اجرايي
سازمان
مديريت
و برنامه
ريزي
كشور
هيئت
وزيران
ساليانه
دستگاه
هاي
اجرايي
-
۱
سنجش ميزان موفقيت
دولت در موضوعات
محوري نظام اداري
نظير شفافيت،
پاسخگويي، بهره وري
و اجراي قانون
حسب
موضوع
و
مأموريت
هاي
دستگاه
شوراي
عالي
اداري
ساليانه
سازمان
مديريت و
برنامه ريزي
كشور
انتخاب موضوع و مسئول اقدام،
توسط سازمان مديريت و برنامه
ريزي كشور تعيين مي شود.
ج راهبردها و روش هاي اجراي برنامه نظارت و ارزيابي -
۴ طراحي نظام يكپارچه نظارت و ارزيابي براي پايش تحقق چشم انداز، اجراي سياست هاي كلي نظام، برنامه هاي پنجساله، -
موضوعات محوري و احكام و قوانين بودجه سالانه.
۰ تحليل علل موفقيت ها و عدم موفقيت هاي دستگاه ها متناسب با نتايج حاصل از نظارت و ارزيابي عملكرد آنها. -
د پيامدها و دستاوردها -
ارتقاي شاخص شفافيت و بهبود ادراك آحاد مردم از شفافيت نظام اداري -
ارتقاي بهره وري نظام اداري -
شناخت مستمر نسبت به موانع و فرصت هاي توسعه كشور -
استقرار نظام نتيجه محوري در كنار فرايند محوري در مديريت عملكرد بخش دولتي -