اخبار

اطلاعيه: پرداخت دستمزد جداگانه به كارشناسان دادگستري، جهت ارزيابي قطعات يكپارچه
1391/11/25

اطلاعيه

جناب آقای دكتر زرگر

معاون محترم وزیر در امور آب و مدیر عامل شرکت سهامي مادر تخصصي مدیریت منابع آب ايران

جناب آقاي مهندس وحدتي
مديرعامل محترم شرکت سهامي مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)

جناب آقای مهندس نامجو
مدیرعامل شرکت سهامي مادر تخصصي مهندسی آب و فاضلاب کشور

جناب آقاي دكتر مقدم
مديرعامل محترم شركت ساتكاببا سلام،

حسب اطلاع برخي از كارشناسان محترم رسمي دادگستري جهت ارزيابي قطعات يكپارچه و متصل اراضي واقع در محدوده طرحهاي عمراني كه در يك آدرس بوده و عموماً نيز داراي يك پلاك ثبتي واحد مي‌باشند دستمزد جداگانه با مآخذ مستقل محاسبه مي‌نمايند.

در اين رابطه به آگاهي مي‌رساند كه رويه فوق برخلاف مفاد ماده «13» تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 23/5/84 رياست محترم قوه قضائيه است و حسب نظريه شماره 5276/7 مورخ 10/7/85 مديركل محترم امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه (روگرفت پيوست) محاسبه دستمزد جداگانه منوط به حصول شرايط مذكور در ماده «13» (پلاك ثبتي و آدرس متفاوت) مي باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به كليه شركتهاي تابعه و زيرمجموعه ابلاغ گردد.رسول آرامش

مديركل دفتر حقوقيرونوشت:

- دفاتر حقوقي شركتهاي مادر تخصصي جهت استحضار و اقدام مقتضي.